HİZMET PAZARLAMASI

Pazarlama; insanların arzularına, taleplerine ve beklentilerine göre, ürün ve/veya hizmet sunmak olarak özetlenebilir.

Hizmet üretimi; üretildiği an tüketilme esasına dayalı, hata telafi eşiği sıfıra yakın olan, kalite algısı subjektif(görece) ve duyusal algılamaya dayalı bir faaliyettir.

Hizmet; hizmet üretici ile alıcının karşılaştığı anda oluşan gereksinimler ve istemler doğrultusunda, doygunluğu sağlayan ve sahiplikle sonuçlanmayan; eylem, süreç ve performanslardır. Hizmetin niteliklerini ise, aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

 • Soyuttur. Duyusal ve psikolojik değerlendirmeyle ölçülür.
 • Türdeş değildir. Hizmette farklılaşma mümkündür.
 • Üretim ve tüketim aynı andadır.
 • Hizmet alan ile hizmet üretenin etkileşimiyle ortaya çıkar.
 • Hizmet alıcılar, hizmetin üretilmesi aşamasında yer alır.
 • Hizmet alıcının envanterinde bulundurulamaz, stoklanamaz.

Hizmetler, üç farklı şekilde aktarılırlar;

 • Doğrudan
 • Acente ve/veya şube aracılığıyla
 • Franchising (Marka kiralama, temsilcilik

Hizmetler, üretim esnasında kullanılan yönteme göre iki kısımda sınıflandırılır;

A. Araç Gerece Dayalı

 1. Otomatik hizmetler (Ör: Köprü, otoban geçiş/ödeme sistemleri)
 2. Uzmanlarca alet ve makine yardımı alınarak üretilen hizmetler (Ör: Lashing, tehlikeli madde ambalajlaması)
 3. Uzman gerektirmeyen hizmetler (Ör: İstifleme, hammaliye)

B. İnsana Dayalı

 1. Nitelikli işgücü (Bilgi ve beceri gerektirir. Ör: Havayolu taşımacılığı)
 2. Uzman işgücü (Bilgi, beceri ve deneyim gerektirir. Ör: taşıma işleri organizatörlüğü hizmetleri, forwarding)
 3. Profesyonel işgücü (Bir alanda uzmanlık gerektiren, meslek sahibi personel tarafından gerçekleştirilen işlerdir. Ör: Gemi kaptanlığı, pilotluk)

Hizmet işletmelerinde, üretime esas alınan hizmetlere ait giderlerin toplamına, hizmet üretim maliyeti denir. Hizmet üretim maliyetlerini oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir;

 • Değişken maliyet (Hizmete özgü işçilik ve malzeme gideridir.)
 • Sabit maliyet (Genel yönetim gideri, genel üretim gideri ve finansman giderinden oluşur.)
 • Pazarlama maliyeti (Satış ve dağıtım giderlerinden oluşur.)

Hizmet pazarlaması; müşteri beklenti, talep ve isteklerinin soyut kavramlar üzerine kurulu olduğu ve üreticisinin bu yönde hizmet sunmayı amaçladığı faaliyetlerdir.

Hizmet pazarlamasının nitelendirilmesi gerekli ilkeleri(7P) aşağıdaki gibidir;

 • Product (Hizmete konu olan üründür.)
 • Price (Hizmetin fiyatlandırılmasıdır.)
 • Place (Hizmetin ulaştırılması, hizmetin dağıtım kanalıdır.)
 • Promotion (Reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkileri kapsayan faaliyetlerdir.)
 • People (Hizmetin hedef müşteri kitlesidir.)
 • Physical Evidence (Hizmetin referansları ve fiziksel kanıtıdır.)
 • Process (Hizmetin üretim sürecidir.)

Etkin bir hizmet pazarlaması; güvenilir ve müşteriye özgü olmalıdır. Uzun dönemde değerli müşteri portföyü (CLV – Customer Life Time Value) oluşturabilmek için, aşağıdaki adımların takip edilmesi önemlidir;

Hizmet pazarlamasında kalite algısını oluşturan kriterler şunlardır;

 • Güvenilirlik : Hizmetin güvenilir ve doğru biçimde sunulmasıdır.
 • Duyarlılık / Karşılık Vermek : Hizmetin tam zamanında üretilmesidir.
 • Yeterlilik : Hizmet üreticisinin, tamamıyla gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilmesidir.
 • Erişilebilirlik : Hizmete kolay ulaşabilmeyi ve uygun zaman algısını ifade eder.
 • Nezaket : Müşteriyle yürütülen ilişkilerin, olumlu yönde gelişimidir.
 • İletişim : Müşterilerle anlaşabilme, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre farklılaşılabilmektir.
 • İtibar : Güvenilirlik, dürüstlük, müşteri çıkarlarının gözetilmesi ve sorumluluklara bağlılık gibi değerleri ifade eder.
 • Güvenlik : Fiziksel ve finansal güvenlik ile mahremiyet güvenliğini oluşturan unsurlardır.
 • Müşteriyi Bilmek ve Anlamak : Çözüm ortağı olabilmek için gösterilen çabayı temsil eder.
 • Fiziksel Varlıklar : Hizmet sunmak için faydalanılan alet ve ekipmanlardır.

Her bir ürünün gelişme, büyüme, olgunlaşma ve düşüş süreci olduğu gibi; hizmetler için de benzer süreç geçerlidir. Lojistik hizmetleri de, ürün yaşam eğrisinin genel mantığına uygun olarak; var oluş ve yok oluş ilkesine uygundur. Ürün ve hizmet arasındaki fark; teoride hizmet standartı hedeflense dahi, sunulan hizmette bir kalite bütünlüğünün mümkün olmamasıdır.

Başarılı bir hizmet pazarlamasının sırrı; etkinliği sürdürülebilir hale dönüştürerek, hizmette süreklilik sağlamaktır.

Bir cevap yazın