Dökümanlar

Araç İçi Yazılı Talimat : Taşıma esnasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda, uygulanacak eylem planını kapsayan evraktır. Taşıyıcı, araç ekibinin her bir üyesinin; talimatları anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır. (Referans 5.4.3)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Sözleşmesi : Hizmet veren ve alan kişiler arasındaki edim ilişkisini belgelendiren, tarafımdan oluşturulmuş bir örnek sözleşmedir. Taraflar arasında, sözleşme içeriğinden kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıkların sorumluluğu, tarafımdan kabul edilmeyecektir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ : Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu : Mevcut taşıma belgesinin, çok modlu taşımalarda geçersiz olması durumunda, kullanılan evraktır. Tehlikeli malların, birden fazla taşıma modu ile sevk edilmesi durumunda, tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek evrak olarak da bilinir. İngilizce Form İçin; MULTIMODAL_DANGEROUS_GOODS_FORM

Tehlikeli Madde Beyan Formları : Tehlikeli maddelerin taşınması aşamasında, yükün muhteviyatı hakkında doğru ve eksiksiz beyanda bulunma sorumluluğu, gönderen firmanın sorumluluğundadır. Taşıma türlerine göre, tehlikeli maddelerin taşınması esnasında kullanılan tehlikeli madde beyan formları aşağıdaki gibidir.

Denizyolu – IMO

Havayolu – IATA

Karayolu – ADR

Kaza Raporu Oluşturulması Hakkında Rehber : Kaza raporlarına ilişkin e-devlet sistemi üzerinden izlenmesi gerekli adımlar, dosyada yer almaktadır.

Örnek Emniyet Planı Taslağı

Bir yanıt yazın