TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, ADR Anlaşması’nın 1.8.3 referansında yer alan açıklamaya göre, tehlikeli maddelerin;  karayolu ile taşınması, ambalajlanması, yüklenmesi, doldurma ve boşaltma işlemleri esnasında; insan, çevre ve mülklerin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımcı olma sorumluluğu olan kişidir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TMKTDGM-01) ile de, TMGD’lerin; nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nın asli görevleri, aşağıdaki şekilde sıralandırılabilir;

 • Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi,
 • Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması,
 • Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal kurumlara ibraz edilir.
 • Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri,
 • Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı,
 • Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri,
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması,
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması,
 • Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması,
 • Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması,
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı,
 • Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması,
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması,
 • Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu,
 • Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması,
 • 1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.

 

Bir yanıt yazın