Muafiyetler

Tehlikeli maddeler mevzuatı olan ADR Anlaşması kapsamında, aşağıdaki konularda bilgilendirme amaçlanmıştır.

– Taşıma Kategorisi Muafiyeti (Kısmi Muafiyetler- Partial Exceptions),
– Genel(Tam) Muafiyetler,
– Sınırlı Miktar Muafiyeti(Limited Quantity Exception)
– İstisnai Miktar Muafiyeti (Exceptional Quantity)

Bu başlık altında yer alan; Kısmı Muafiyet, Sınırlı Miktar ve İstisnai Miktar Muafiyetleri, yalnızca paketleme işlemlerine uygulanmaktadır. Genel Muafiyetler ise, taşıma faaliyetinin niteliğine göre limit getirilerek uygun görülen istisnalardır.

 

TAŞIMA KATEGORİSİ MUAFİYETİ veya KISMİ MUAFİYET (Partial Exceptions) (Ref. 1.1.3.6.3)

ADR kapsamında, Tablo A ‘da 15. sütunda yer alan rakam uyarınca, aşağıdaki uygulamalardan muaf tutulabilir. Bu muafiyetler, 1.1.3.6.3 Tablosunda yer alan ve bir taşıma ünitesinde taşınabilecek en fazla madde miktarını gösteren rakamlar esas alınarak uygulanır.  Farklı taşıma kategorilerine sahip malların taşınabilmesi için,  taşıma ünitesi başına 1000 ağırlık birimi limit uygulanır.

Öncelikle; Tablo A’da 6. Sütunda yer alan Özel Hükümler (3.3) dikkate alınmalı ve maddenin ADR kapsamındaki olası çekinceleri gözden geçirilmelidir.

UN numarası ve ağırlık bilgisi ile, aşağıdaki linkten,  taşıma kategorisi muafiyetini sorgulayabilirsiniz.

http://www.adrcheck.com/

GENEL veya TAM MUAFİYETLER (Full Exceptions) (Ref. 1.1.3.1)

İlgili referans altında yer alan taşıma faaliyetinin niteliği ile ilgili muafiyetler; perakende satış için ambalajlanmış, kişisel veya evsel kullanım maksatlı, hobi veya spor faaliyetleri amaçlı ve normal taşıma koşullarında sızıntıyı önleyici önlemlerinin alındığı taşımaları kapsar.  Bu kapsamda limit; 1 kap için 60 lt. , 1 araç için ise 240 lt.’dir.

İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat kapsamında veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili tehlikeli maddenin taşınmasında, 450 lt. sınırı mevcuttur. Bu konuda,

NOT: Tablo A’da 6. Sütunda yer alan Özel Hükümler (3.3) dikkate alınmalı ve maddenin ADR kapsamındaki olası çekinceleri gözden geçirilmelidir.

 

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MADDELER (Limited Quantity Exception) (Ref. 3.4.1)

İlgili bölümde, sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflara ait tehlikeli maddelere ilişkin uygulanacak hükümler yer almaktadır.

Tablo A’da sütun 7a altında yer alan ağırlık birimleri,  söz konusu tehlikeli maddenin iç ambalajı içinde taşınabileceği en fazla ağırlığı temsil eder.  Öngörülen en fazla dıştaki ambalaj ağırlığı 30 kg’dır. Herhangi bir dış ambalaj(overpack) söz konusu ise,  toplam ağırlık sınırı 20 kg olacaktır.  Toplam ambalaj ağırlığı ise, 8 ton üzerinde olmamalıdır.

Sınırlı Miktar taşımalarında, paketlerin üzerine siyah beyaz baklava dilimi etiketleme yapılır.  12 ton üzerindeki taşıma ünitelerinde 8 tonu aşan tehlikeli maddenin söz konusu olduğu Sınırlı Miktar taşımalarında; araçların ön ve arkasına, konteynerin dört  bir yanına ilgili işaretin yer aldığı levha takılır.

Sınırlı Tehlikeli Madde paket özellikleri, aşağıdaki gibi sıralandırılabilir;

  1. Ambalaj başına düşen maksimum brüt ağırlık, 30 kilogramı aşamaz.
  2. Y tipi paketlerde, daima kombine ambalaj kuralları uygulanır.
  3. Paketlerin UN özelliğinde olması aranmaz.
  4. Bu tip muafiyete dahil paketlerde, tehlike tanımlama ve elleçleme etiketleri kullanılmaktadır.
  5. Tehlikeli Madde Gönderici Beyan Formu’nun düzenlenmesi gereklidir.

NOT: Tehlikeli maddenin Tablo A’da yer alan olası özel hüküm ve muafiyet çekinceleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MADDELER (Exceptional Quantity) (Ref. 3.5)

İlgili bölümde, istisnai miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflara ait tehlikeli maddelere ilişkin uygulanacak hükümler yer almaktadır.

Tablo A’da sütun 7b altında yer alan alfanümerik kodlar, istisnai miktarlarda taşınabilen tehlikeli maddeler için iç ve dıştaki ambalaj için izin verilen ağırlık birimlerini belirlemektedir.

İstisnai Miktar taşımalarında, paketlerin üzerine ilgili etiketleme yapılır.  İlk satırda etiket  numarasına(Tablo A Sütun 5) yer verilirken, alt satırda –koli üzerinde yazılı değil ise- gönderici ve alıcıya ait unvan ve adresler yazılır.

İstisnai Tehlikeli Madde paket özellikleri, aşağıdaki gibi sıralandırılabilir;

  1. 1 litre veya 1 kilogramlık limitler aşılamaz.
  2. Paketler, kombine tipindedir. Tek tip paketleme olmaz. Birden fazla paket tipi kullanılır.
  3. Genellikle, hiçbir tehlike tanımlama etiketi ve elleçleme etiketi bulundurulmaz.
  4. Tehlikeli Madde Gönderici Beyan Formu düzenlenmesine gerek yoktur.

NOT: Tehlikeli maddenin Tablo A’da yer alan olası özel hüküm ve muafiyet çekinceleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.